Om kulturskolen

Bakgrunn;

– på 60 og 70 tallet ble de fleste norske musikkskoler startet opp. I de fleste tilfeller ble det gitt undervisningstilbud på instrumenter vi kjenner fra vår vestlige kunstmusikktradisjon-orkester og korpsinstrumenter. Det er strykere, blåsere og slagverkere, i tillegg til piano og sang.

I 1997 ble skoleslaget lovfestet i opplæringsloven og navnet;  musikk og kulturskoler,  ble innført. Da startet prosessen med innføring av de andre kulturfagene i de fleste kommuner. I 2013 laget Kulturskolerådet (vår interesse og fagorganisasjon) en rammeplan; Mangfold og fordypning, som har blitt det første dokumentet som brukes av så godt som alle norske kommuner. I Elverum er denne rammeplanen vedtatt av vårt kommunestyre (2015) som vårt styringsdokument og rammeplan for kulturskolen.

«Mangfold og fordypning» er ikke vedtatt av stortinget som forskrift.

I den nye opplæringsloven, vedtatt 0106.23- trer i kraft i 2024 – er kulturskolen tildelt et eget kapittel, Kap 47.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-57-l-20222023/id2967679/?ch=47

Her utdypes vår virksomhet noe i forhold til den forrige loven. Imidlertid ble ikke de viktigste høringsuttalelsene fra fagmiljøene tatt med i loven. Kulturskolen sitt innhold beskrives fremdeles som en aktivitet og ikke opplæing, og det ble ikke tatt med at departementet kan utarbeide forskrift for skolen. Det er beskrevet at elevene skal ha et godt miljø i kulturskolen og at alle skal føle seg trygge, men det er ikke fulgt opp med regelverk.

Vi har fremdeles et godt stykke igjen før vi har rammer som vi mener er viktige og riktige for kulturskolen – men vi er på vei:)

Elverum kulturskole i dag ;

Elverum kulturskole skal sørge for at elevene utvikler praktiske ferdigheter innenfor et Kunstfag: musikk, dans, drama eller visuell kunst. Elevene skal tilegne seg bruk av ulike teknikker og teori. De skal kunne anvende denne kompetansen for å utrykke seg og være kreative i skapende prosesser ved forestillinger konserter og visninger.

Elverum kulturskole skal utvikle elevenes evner og anlegg ut fra den enkeltes forutsetninger, slik at de kan få en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet og at opplæringen kan danne et grunnlag for en senere yrkesutdanning innenfor kunstfag.

Elverum kulturskole skal være et kompetansesenter for skoleverket og kulturlivet, i arbeidet med å gi opplæring i og fremme forståelse for og interesse for kunst i lokalmiljøet.

 

REKTOR: 

Magne Baugerud Tlf. 97717709

e-post: magne.baugerud@elverum.kommune.no

 

 

reglement-elverum-kulturskole

Serviceerklæring

 

 

Translate »