Serviceerklæring

 

Serviceerklæring fra Elverum kulturskole

 

Kulturskolen skal være et trygt sted for elever, foresatte og lærere. Vi skal oppføre oss hyggelig og respektfullt mot hverandre.

Kulturskolen skal ha rom for alle og se alle.

 

Forventninger til skolen

Elverum kulturskole gir et opplæringstilbud i kunstfag preget av kvalitet, glede og variasjon, tilpasset den enkelte elev.

Faglærer kommer godt forberedt til undervisningen, og gir elevene tilbakemeldinger som fremmer læring.

Kulturskolen underviser både individuelt og i grupper. Gruppeleksjoner i musikk utgjør minst 30 minutters undervisning per uke, mens individuell undervisning utgjør minst 20 minutter per uke.

Skolen oppmuntrer elever til å delta i samspill, og tilbyr utvalgte elever undervisning i dette. I perioder kan den individuelle undervisningen organiseres i grupper. Gruppefagsundervisning utgjør minst 40 minutters undervisning per uke.

Kulturskolens personale har et godt samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere om opplæringen. I løpet av skoleåret gis det tilbud om utviklingssamtale mellom elev/foresatte og faglærer.

 

I undervisningen i gruppefagene dans, teater og billedkunst får foresatte mulighet å følge én undervisningsøkt, samt én individuell samtale ved behov.

Skoleåret begynner med felles oppstartsmøte for alle elever og foresatte.

Kulturskolen gjennomfører hvert andre år brukerundersøkelse for elever og foresatte, for at alle skal kunne medvirke direkte til utvikling av egen kulturskole.

Alle elever får i løpet av undervisningsåret tilbud om å delta på minimum én konsert, forestilling eller utstilling*, som inngår i kulturskolens undervisningstilbud.

Kulturskolen har enkelte større fellesarrangement hvor et utvalg elever representerer disiplinen. I løpet av skoleåret gjennomføres en eller flere prosjektuker. Oppdaterte semesterplaner ligger på kulturskolens hjemmesider.

Ved avlysning av undervisning varsles foresatte/elev via SMS til oppgitt mobilnummer. Ved tap av flere enn tre undervisninger per semester, dersom dette skyldes mangel på vikar, kan man ved skriftlig henvendelse til kulturskolen kreve kontingentreduksjon utover disse tre gangene.

Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure utløser ingen kontingentreduksjon.

 

Forventninger til elever og foresatte
 • Eleven er positiv og åpen for å lære, og deltar aktivt i undervisningsopplegget.
 • Eleven viser respekt for medelever og fellesskapet.
 • Eleven møter forberedt, og i rett tid til undervisningen.
 • Instrumentaleleven disponerer instrument utenom skoletiden.**
 • Elev/foresatte gir beskjed til faglærer ved fravær.
 • Ved umeldt fravær mer enn tre ganger per semester kan retten til kulturskoleplass opphøre.
 • Foresatte oppmuntrer og støtter eleven.
 • Foresatte legger til rette for at eleven kan følge undervisningsopplegget.
 • Foresatte ordner nødvendige noter og utstyr etter avtale med faglærer.
 • Foresatte gir nødvendig informasjon om eleven, og holder god kontakt med faglærer.
 • Foresatte plikter å oppdatere riktig kontaktinformasjon, og forholde seg til beskjeder fra kulturskolen.

 

*Konserter, forestillinger og utstillinger planlegges som en del av opplæringen. Det vil si at det er obligatorisk deltagelse for alle elever.

**Det eksisterer forskjellige ordninger for musikkinstrumenter. Korpselever låner/leier av korpset, stryk og gitar leier av kulturskolen innenfor vår kapasitet, og noen elever har egne instrumenter. Kulturskolen garantere ikke at vi har utleieinstrument, men forsøker å hjelpe og tilrettelegge slik at alle som tilbys plass på instrumental-opplæring kan delta.

 

            

Translate »